Algemene voorwaarden:
Privacyverklaring, klachtenregeling en behandelovereenkomst

Hieronder vindt u de informatie waarmee u akkoord gaat indien u therapie volgt bij Praktijk Vitas, Liesbeth Ravers.
Het betreft de wederzijdse rechten en plichten. Leest u deze goed door.

Privacy-verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend registertherapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst). Ieder persoonlijk dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over (eerder) uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en interventies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de begeleiding/behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts. Om uw privacy te waarborgen zal Praktijk Vitas, Liesbeth Ravers:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.

 • Ervoor zorg dragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

  Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
  Alleen bij calamiteiten, b.v. ernstige ziekte of overlijden, waardoor ik zelf geen contact kan opnemen, krijgt een collega toegang tot gegevens, zodat contact opname door deze collega mogelijk wordt. De collega waarmee ik deze afspraak heb gemaakt, heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht.

  De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld een bericht naar uw huisarts voor overleg of indien de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en ondertekening.

 • Of voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een

  factuur kan opstellen.

  Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Klachtenregeling

Indien je feedback hebt op de therapie of je bent ergens niet tevreden over, dan hoor ik dit graag. Waarschijnlijk komen wij samen tot een goede oplossing of bijsturing van het proces. Als geregistreerd lid van de beroepsvereniging NBVH val ik onder de NBVH-klachtenregeling gebaseerd op de Wkkgz. Als NBVH-lid, heb ik de status van zorgaanbieder, in de zin van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Stbl. 2015, 407). Meer informatie hierover kun je vinden op de website van de NBVH – www.hypnotherapie.nl.

 

Behandelovereenkomst

Indien u therapie bij Praktijk Vitas volgt gaat u akkoord met onderstaande overeenkomst:

VOOR TOEPASSING VAN HYPNOTHERAPIE en PSYCOSOCIALE THERAPIE in het kader van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, recht op inzage in dit dossier, geheimhouding van cliëntengegevens ter bevordering van de positie van de cliënt.

Cliënt en therapeut verklaren dat:

 • de therapeut heeft aan de cliënt voldoende uitleg gegeven opdat de cliënt inzicht heeft verkregen in de begrippen hypnotherapie en trance;

 • de therapeut zal steeds in eenvoudige doch goede uitleg geven over de te geven methoden;

 • de cliënt weet dat de therapie valt onder de complementaire zorg en niet in plaats van reguliere zorg komt;

 • de cliënt kan te allen tijde inzicht krijgen in het eigen dossier, het dossier wordt minimaal 15 jaar bewaard;

 • de cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring en eventuele algemene voorwaarden op de website

  www.praktijkvitas.nl en www.deslaaptherapeut.nl;

 • indien de cliënt niet komt opdagen of de afspraak niet tijdig binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, zal het

  bedrag van het hele consult betaalt dienen te worden;

 • al deze gegevens staan duidelijk op de website vermeld, www.praktijkvitas.nl en www.deslaaptherapeut.nl;

 • een consult kan enige nawerking hebben, soms voelt men zich direct beter soms werkt een sessie nog enkele

  weken na. (Indien nodig kan de cliënt (op werkdagen/uren) contact opnemen met de therapeut);

 • client betaalt de factuur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voordat de volgende sessie plaatsvindt;

 • meegegeven visualisaties voor eigen gebruik zijn en niet gedeeld mogen worden met anderen;

 • meegegeven visualisatie gericht zijn op de klachten van het moment waarop deze meegegeven zijn;

 • indien de cliënt ontevreden is of opmerkingen heeft over het verloop van de therapie, deze kenbaar maakt aan de therapeut zodat er overlegt en bijgestuurd kan worden;

 • cliënt de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en de medewerking geeft die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft. In dit kader zij opgemerkt dat alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts en/of specialist, voor verantwoordelijkheid en rekening komen van de cliënt;

  In het kader van de behandeling psychische en/of lichamelijke klachten kan het van belang zijn dat de therapeut de (huis)arts hiervan op de hoogte stelt. Hiervoor is toestemming nodig van de cliënt.

Praktijk Vitas – Kieftsbeeklaan 1 – 7607 TA – Almelo – KvK: 73710520


Praktijk vitas logo